نویسنده = محمدرضا مهرنژاد
تعداد مقالات: 2
1. چند ریختی کفشدوزک Adalia bipunctata (Coleoptera: Coccinellidae) روی درختان پسته اهلی و وحشی در استان کرمان

دوره 81، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-142

طیبه صالحی؛ محمدرضا مهرنژاد


2. بررسی تأثیر دما و تراکم میزبان بر میزان تغذیه و زادآوری سن شکارگر Hem.: Anthocoridae)) Anthocoris minki pistaciae

دوره 79، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-86

زهره پورعلی؛ محمدرضا مهرنژاد؛ کتایون خردمند