نویسنده = ابوالقاسم قاسمی
تعداد مقالات: 3
2. بازدارندگی سودوموناس‌های فلورسنت علیه گالزایی نماتد Meloidogyne javanica روی گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

دوره 78، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 177-198

سعیده خلیقی؛ غلام خداکرمیان؛ زهرا تنهامعافی؛ سید عباس حسینی نژاد؛ ابوالقاسم قاسمی


3. بررسی تنوع فنوتیپی و پروتئینی عامل بیماری شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی در استان‌‌های گلستان و آذربایجان غربی

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 135-152

فهیمه نظری؛ غلامرضا نیکنام؛ ابوالقاسم قاسمی؛ اسماعیل ترابی؛ سید محسن تقوی