نویسنده = علی اصغر طالبی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه پارامترهای جدول زندگی شته روسی گندم، Diurpahis noxia و زنبور پارازیتویید آن، Diaeretiella rapae در دماهای ثابت (مقاله‌ی انگلیسی)

دوره 81، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-10

زهرا تازرونی؛ علی اصغر طالبی؛ احسان رخشانی؛ عباسعلی زمانی


3. تأثیر ده رقم سویا روی نمو و تولید مثل شب‌پره برگخوار سویا، Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae (مقاله‌ی انگلیسی)

دوره 79، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15-28

رویا تقی زاده؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور؛ جعفر خلقانی


4. مطالعه تحلیل کمی جمعیت زنجرک Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) روی چهار رقم چغندرقند (مقاله‌ی انگلیسی)

دوره 77، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-14

علی اصغر طالبی؛ آسیه ایزدپناه؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی پور؛ بهرام ناصری