نویسنده = محمدرضا صفرنژاد
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر ویروس مخطط توتون بر غلافبندی ارقام مختلف سویا در شرایط گلخانه

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-145

سمیرا شاملی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمد رضا صفرنژاد؛ سیده ساناز رمضانپور


2. ردیابی و بررسی روابط تبارزایی جدایه‌های ایرانی ویروس موزائیک انجیر بر اساس ژن کد کننده نوکلئوکپسید پروتئین

دوره 86، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-74

مرتضی شاه میرزایی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمد رضا صفرنژاد؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ توفیک البیانو


3. تولید فاژهای پلی‏کلونال حاوی قطعات ژنی آنتی‏بادی اختصاصی باکتری Xanthomonas citri subsp. citri با استفاده از فن‏آوری نمایش فاژی

دوره 85، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 265-276

حمیده رئیسی؛ محمد رضا صفرنژاد؛ سید مهدی علوی؛ سیدعلی الهی نیا؛ ناصر فرخی


4. تولید فاژهای نوترکیب حاوی ژن‌های آنتی‌بادی اختصاصی ویروس تریستزای مرکبات

دوره 82، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-156

فاطمه سمیعی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ قاسم حسینی سالکده؛ مسعود شمس بخش؛ فرشاد رخشنده‌رو