نویسنده = علی اکبر کیهانیان
تعداد مقالات: 5
1. سنتز و بررسی کارایی فرومون مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip. Tephritidae) تولید داخل

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 291-300

بابک حیدری علیزاده؛ علی اکبر کیهانیان


2. بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم کلزا بر جمعیت و خسارت شته خردل Lipaphis erysimi در مزارع کلزای استان خوزستان

دوره 83، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

یداله خواجه زاده؛ علی اکبر کیهانیان


3. بررسی مقدماتی زیست‌شناسی و تغییرات فصلی جمعیت زنبور برگخوار شلغم (Hym.: Tenthredinidae) Athalia rosae ، روی کلزا در استان کردستان

دوره 79، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 181-198

صلاح الدین کمانگر؛ ابراهیم ابراهیمی؛ علی اکبر کیهانیان


4. بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر جمعیت و خسارت سوسک‌ کک مانند Psylliodes persicusدر مزارع کلزای خوزستان

دوره 77، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 113-132

یداله خواجه زاده؛ علی اکبر کیهانیان


5. کارایی سمپاش مجهز به نازل‌های میکرونر (CDA) در کنترل شیمیایی پوره‌های سن گندم

دوره 77، ویژه‌‌نامه آفت کش‌ها، بهار و تابستان 1388، صفحه 19-32

عزیز شیخی گرجان؛ علی اکبر کیهانیان؛ سعید معین