نویسنده = محمدرضا نقوی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تنوع جمعیت‌‌های گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در واکنش به علف‌کش‌‌ها و بنزوتیادیازول در گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)

دوره 80، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 103-118

نوشین نظام آبادی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ اسکندر زند؛ حسن محمد علیزاده؛ محمدرضا نقوی


2. مطالعه مولکولی و بررسی عکس‌العمل کلون‌های نی به علف‌کش گلیفوسیت در ایران

دوره 77، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 137-162

مرجان دیانت؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ حسن محمد علیزاده علیزاده؛ محمدرضا نقوی؛ حمید رحیمیان مشهدی


3. ارزیابی ژنتیکی پیشرفت بیماری سفیدک پودری در دو تلاقی مختلف جو

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 15-26

آرش فاضلی؛ نادعی بابائیان جلودار؛ محمدرضا نقوی؛ حمید رضا نیک‌ خواه