نویسنده = GH. SALEHI JOUZANI
تعداد مقالات: 2
2. ردیابی و تعیین خصوصیات مولکولی جدایه های ایرانی Fig badnavirus-1 بر اساس ژن تولید کننده آنزیم پروتئاز

دوره 84، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 119-130

اطهر علیشیری؛ فرشاد رخشنده رو؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ مسعود شمس بخش