نویسنده = غلامرضا نیکنام
تعداد مقالات: 2
1. معرفی سه گونه‏ یPratylenchoides magnicauda، Trophurus minnesotensis و Xiphinema basilgoodeyi برای فون نماتدهای ایران از مزارع و باغات دشت اردبیل

دوره 79، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 237-250

المیرا قهرمانی‌نژاد‌ میانجی؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی


2. بررسی تنوع فنوتیپی و پروتئینی عامل بیماری شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی در استان‌‌های گلستان و آذربایجان غربی

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 135-152

فهیمه نظری؛ غلامرضا نیکنام؛ ابوالقاسم قاسمی؛ اسماعیل ترابی؛ سید محسن تقوی