نویسنده = زهره پورعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر دما و تراکم میزبان بر میزان تغذیه و زادآوری سن شکارگر Hem.: Anthocoridae)) Anthocoris minki pistaciae

دوره 79، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 71-86

زهره پورعلی؛ محمدرضا مهرنژاد؛ کتایون خردمند