نویسنده = SH. HESAMI
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش زنبور Campoletis scyticus (Hym.: Ichneumonidae, Campopleginae) از ایران (گزارش کوتاه علمی)

دوره 85، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 277-278

عباس محمدی خرم آبادی؛ ماتیاس رایدل؛ شهرام حسامی؛ سپیده شفیعی