نویسنده = مهدی بصیرت
تعداد مقالات: 1
1. تراکم جمعیت پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel روی ارقام مختلف پسته

دوره 86، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-132

مهدی بصیرت؛ محمدرضا مهرنژاد