کلیدواژه‌ها = Psyllaephagus procerus
تعداد مقالات: 1
1. گزارش زنبور (Psyllaephagus procerus Mercet (Hym.:Encyrtidae، پارازیتوئید پسیل آسیایی مرکبات Diaphorina citri Hem.:Psyllidae از ایران (گزارش کوتاه)

دوره 80، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 185-186

امین مقبلی قرایی؛ مهدی ضیاءالدینی؛ محمدامین جلالی؛ حسینعلی لطفعلی‌زاده