کلیدواژه‌ها = مگس میوه زیتون
تعداد مقالات: 3
1. سنتز و بررسی کارایی فرومون مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip. Tephritidae) تولید داخل

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 291-300

بابک حیدری علیزاده؛ علی اکبر کیهانیان


3. مقایسه جلب کنندگی تله‌های مختلف در جلب مگس میوه یتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)

دوره 78، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 275-288

محمدجواد سروش؛ کریم کمالی؛ هادی استوان؛ محمود شجاعی؛ یعقوب فتحی پور