کلیدواژه‌ها = ITS-rDNA
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و بررسی ویژگی‌های فنوتیپی و ژنتیکی چند جدایه‌ی فوزاریوم بیماریزای گیاهی از میزبان‌های مختلف

دوره 84، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 227-238

حسینعلی میرحسینی؛ ولی اله بابایی زاد؛ لیلا هاشمی؛ اسماعیل بساوند