زنبورهای پارازیتویید آفات بذرخوار گلرنگ در ایران (مقاله انگلیسی)

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

مگس‌های گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Rossi)، Chaetorellia carthami Stackelberg، Terellia luteola (Wiedemann) و
Urophora mauritanica Macquart متعلق به خانواده‌ی Tephritidae و زنبور گال‌زای گلرنگIsocolus tinctorius Melika & Gharali  از خانواده‌ی Cynipidae از آفات  مهم این محصول در مزارع گلرنگ ایران می‌باشند. در این بررسی 12 گونه زنبور پارازیتویید از روی این آفات پرورش داده شد و خصوصیات مورفولوژیک و بیولوژیک آنها ارایه گردید. این پارازیتوییدها متعلق به خانواده‌های Braconidae، Eulophidae، Eurytomidae، Ormyridae، Pteromalidae و Torymidae بودند. گونه‌های Pronotalia carlinarum (Szelényi & Erdös) از خانواده‌ی Eulophidaeو Pteromalus albipennis Walker از خانواده‌ی Pteromalidae برای نخستین بار از ایران گزارش می‌شوند. ارتباط بیولوژیک گونه‌های Bracon luteatorSpinola، Colotrechnus viridis (Masi)، Microdontomerus annulatus (Bouček)، Pronotalia carlinarumوPteromalus albipennisبا مگس‌های گلرنگ و ارتباط بیولوژیک زنبور پارازیتویید Ormyrus gratiusus (Förster)از خانوادهOrmyridaeبازنبور گال‌زای گلرنگ برای نخستین بار گزارش می‌شود. برای گونه‌های پرورش داده شده در این تحقیق کلید شناسایی مصور فراهم گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hymenopterous parasitoids of safflower seed pests in Iran (Article in English)

نویسندگان [English]

  • Hossein Lotfalizadeh 1
  • Babak Gharali 2
چکیده [English]

Four species of fruit flies (Dip.: Tephritidae), Acanthiophilus helianthi (Rossi), Chaetorellia carthami Stackelberg, Terellia luteola (Wiedemann), Urophora mauritanica Macquart, and the safflower gall wasp, Isocolus tinctorius Melika & Gharali (Hym.: Cynipidae) are serious pests of safflower fields in Iran. Twelve species of hymenopterous parasitoids of these pests were reared and some of their morphological and biological data were presented. These parasitoids belong to the families Eulophidae, Eurytomidae, Ormyridae, Pteromalidae, Torymidae (Hym.: Chalcidoidea) and Braconidae. Two species, Pronotalia carlinarum (Szelényi & Erdös) (Eulophidae) and Pteromalus albipennis Walker (Pteromalidae) are recorded for the first time from Iran. Association of Bracon luteatorSpinola, Colotrechnus viridis (Masi), Microdontomerus annulatus (Bouček), Pronotalia carlinarum, and Pteromalus albipennis with safflower fruit flies, and the association of Ormyrus gratiusus (Förster) (Hym.: Ormyridae) with the safflower cynipid gall wasp are newly recorded. An illustrated key is provided for the adult parasitoids. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hymenoptera
  • safflower pest
  • fruit flies
  • gall wasp
  • Iran