بررسی توالی ژن پروتئین پوششی جدایه‌های ایرانی ویروس ایکس هوستا

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

بخش تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

چکیده

در بهار سال 1390 طی بازدیدی از مراکز تولید گیاهان زینتی در شهرستان‌های کرج و تنکابن، تعدادی بوته هوستا (Hosta sieboldiana.) با علائم موزائیک، پیسک و بدشکلی برگ‌ها مشاهده شد. تعداد 17 بوته علائم‌دار انتخاب شد و احتمال آلودگی آنها به ویروس‌های موزائیک آرابیس (Arabis mosaic virus-ArMV)، موزائیک خیار (Cucumber mosaic virus-CMV)، پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی (Tomato spotted wilt virus-TSWV)، لکه نکروز گل حنا (Impatiens necrotic spot virus-INSV) و لکه حلقوی گوجه فرنگی (Tomato ring spot virus-ToRSV) در آزمون سرولوژیک داس الایزا (DAS-ELISA) بررسی شد. نمونه‌های مورد بررسی با هیچ یک از آنتی‌بادی‌های اختصاصی ویروس‌های فوق‌الذکر واکنش نشان ندادند. مایه‌زنی مکانیکی برخی از نمونه‌های علائم‌دار منجر به تولید لکه‌های نکروزه روی گل دکمه‌ای (Gomphrena globosa) و علائم سیستمیک پیسک در Nicotiana bentamian گردید. بررسی نمونه‌های هوستا با استفاده از روش مولکولی (RT-PCR) و آغازگرهای اختصاصی طراحی شده در این تحقیق برای تکثیر ناحیه ژن پروتئین پوششی ویروس ایکس هوستا (Hosta virus X-HVX)، منجر به تولید قطعه دی.ان.ای به طول تقریبی 700 جفت باز گردید. مقایسه توالی ژن پروتئین پوششی پنج جدایه ایرانی HVX با 55 توالی موجود در بانک ژن حاکی از وجود درصد بالای یکنواختی (5/98 تا 5/99%) در سطح توالی نوکلئوتیدی بین آن‌ها بود. کمترین یکنواختی توالی (5/98 درصد) بین جدایه ایرانی HVX.Ir.TnK2 با جدایه AJ620114 از کره جنوبی تعیین گردید. این اولین گزارش از وقوع ویروس ایکس هوستا در ایران است و توالی نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی جدایه‌های ایرانی HVX برای اولین بار در این تحقیق تعیین و مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coat protein sequence analysis of Iranian Hosta virus X (HVX) isolates

نویسندگان [English]

  • Reza Pourrahim
  • Shirin Farzadfar
چکیده [English]

During the spring of 2011, several symptomatic hosta plants Hosta sieboldiana with mosaic, mottling and leaf deformation were observed in commercial hosta propagation greenhouses and gardens in Karaj and Tonekabon regions in Iran,. A total of 17 symptomatic samples were collected and tested for the presence of Arabis mosaic virus-ArMV, Cucumber mosaic virus-CMV, Tomato spotted wilt virus-TSWV, Impatiens necrotic spot virus-INSV and Tomato ring spot virus-ToRSV by DAS-ELISA method. None of the tested samples had positive reaction with any of the antibodies. Some of symptomatic samples induced necrotic local lesions on Gomphrena globosa indicator plant in mechanical inoculations without inducing any symptom on other inoculated plants. Samples were tested for Hosta virus X (HVX) infection by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) using specific primers designed for coat protein (CP) gene in this study and a DNA fragment with the expected size about 700 bp was amplified. CP sequences of Iranian HVX isolates showed 98.5 – 99.5 % nucleotide identity with 55 other non-Iranian HVX isolates. This is the first report of HVX occurrence in Iran and CP nucleotide sequence of five Iranian HVX isolates was determined. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hosta virus X
  • RT-PCR
  • Phylogenetic relationship