ارزیابی کارایی زنبورDiglyphus isaea (Hymenoptera: Eulophidae) (Miglyphus®) در کنترل بیولوژیک مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae) روی خیـار گلخانه‌ای

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 سازمان حفظ نباتات کشور، تهران

2 بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

3 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

مگس مینوز سبزی و صیفیLiriomyza sativae) )، از آفات مهم گلخانه‌های ایران می‌باشد. مطالعه‌ای به منظور بررسی میزان کارایی سوش وارداتی زنبور Diglyphus isaea  (Miglphus®) در کنترل مگس مینوز برگ سبزی روی خیار گلخانه‌ای در ورامین، انجام گرفت. میزان کارایی بر اساس مقایسه روند تغییرات و میانگین تعداد دالان‌های حاوی لارو زنده، لارو مرده و درصد پارازیتیسم، در دو تیمار رهاسازی زنبور با نسبت 25/0 عدد زنبور در مترمربع (8 بار در هفته) و شاهد (بدون رهاسازی) در دو گلخانه مجزا با هشت مرحله نمونه‌برداری بررسی شد. نتایج گلخانه اول نشان داد تیمار رهاسازی زنبور با میانگین 54/5±61/26، 42/7±32/35 و00/7±00/39 به ترتیب کمترین تعداد دالان­های حاوی لارو زنده و بیشترین تعداد دالان­های حاوی لارو مرده و درصد پارازیتیسم و شاهد با 95/12±37/95، 92/0±60/4 و 00/2±00/5 به­ترتیب بیشترین تعداد دالان­های حاوی لارو زنده، کمترین تعداد دالان‌های حاوی لارو مرده و درصد پارازیتیسم را دارا بود. نتایج در گلخانه دوم برای تیمار زنبور 66/0±16/3، 92/0± 69/4 و 00/7±00/40 و برای شاهد 63/1±83/12، 60/0±89/1 و 00/2±00/8 بدست آمد که تیمار رهاسازی زنبور نسبت به شاهد به ترتیب کمترین دالان حاوی لارو زنده، بیشترین تعداد دالان‌های حاوی لارو مرده و درصد پارازیتیسم را دارا بود. این بررسی نشان داد فعالیت پارازیتوئید رهاسازی شده در روزهای آخر نمونه برداری با بالا رفتن تراکم آفت و دما افزایش یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Diglyphus isaea (Hymenoptera: Eulophidae) (Miglyphus®) for biological control of Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) on Greenhouse cucumber

نویسندگان [English]

 • Khadijeh Dashtbani 1
 • Valiollah Baniameri 2
 • Mahmoud Shojaei 3
 • Mohammad Zaher Rajabi 1
 • Gholamreza Golmohammadi 2
چکیده [English]

Vegetable leafminer, Liriomyza sativae is one of the most important pests in greenhouses of Iran. A study was conducted on efficiency of an exogenous strain of Diglyphus isaea (Miglyphus®) for controling L. sativa on greenhouse cucumber in Varamin. Two separate greenhouses were selected and each was divided into 2 main parts. In one part, 8 times release of the parasitoid (with the ratio of 0.25 wasps per square meter) was conducted weekly and the second plot was considered as the control (no pest control measures applied). The total number of mines (mean±SE) bearing live and dead larvae and parasitism percentage of leaf miner larvae/plant were 26.61±5.54, 35.32±7.42 and 39.00±7.00, respectively in release treatment of the first greenhouse. The same parameters estimated to be 95.37±12.95, 4.60±0.92 and 5.00±2.00, respectively for the control at the same greenhouse. Similarly, in the second greenhouse above mentioned parameters for release treatment (3.16±0.66, 4.69±0.92 and 40.00±7.00 respectively), was significantly different with those of the control (12.83±1.63, 1.89±0.60 and 8.00±2.00). The activity of parasitoid was increased following the increase of ambient temperature and pest population at the end of the sampling period. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Liriomyza sativa
 • Diglyphus isaea
 • cucumber
 • Greenhouse
 • Parasitism
 • Varamin