بررسی اثرات تلفیقی سرکه‌ی چوب و ورمی‌کمپوست در کنترل قارچ Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی خیار گلخانه‌ای

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده

پژمردگی ورتیسیلیومی، با عاملVerticillium dahliae ، از بیماری‌های مهم خیار در بسیاری از گلخانه‌های تولید این محصول می‌باشد. در این تحقیق، اثرات ضد قارچی متابولیت‌های فرار و غیرفرار سرکه‌ی چوب(pyroligneous acid)  بر رشد این قارچ در شرایط آزمایشگاه به همراه تأثیر توأم سرکه‌ی چوب و ورمی کمپوست، درکنترل این بیماری در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی متابولیت‌های غیرفرار  و فرار در غلظت‌های 025/0، 05/0، 125/0، 25/0، 37/0، 5/0، 75/0 و صفر درصد حجمی سرکه‌ی چوب انجام شد. کلیه آزمایش‌ها در 4 تکرار و با اندازه‌گیری روزانه قطر کلنی به مدت 10 روز انجام گردید. ترکیبات فرار و غیر فرار باعث کاهش معنی دار رشد میسیلیومی V. dahliaeدر سطح 5% شدند. در گلخانه، غلظت‌های 125/0، 25/0و 5/0 درصد سرکه‌ی چوب در فواصل 1 و 14 روز بعد از نشاء‌کاری به خاک گلدان‌های حاوی و یا فاقد ورمی‌کمپوست اضافه شد. ارزیابی تیمارها از طریق تعیین درصد شدت بیماری و نیز تعیین وزن تر، وزن خشک تاج و ریشه، طول ریشه‌ها و ارتفاع گیاه نشان داد که هر سه غلظت سرکه‌ی چوب باعث کاهش معنی‌دار شدت بیماری نسبت به شاهد شد (05/0=α). ترکیب ورمی‌کمپوست و سرکه‌ی چوب، سبب کاهش شدت بیماری‌زایی بیمارگر به میزان 76 درصد در قیاس با شاهد شد. همچنین این ترکیب، موجب افزایش وزن ریشه و تاج گیاه در مقایسه با شاهد گردید (05/0=α). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of wood vinegar and vermicompost combination in the control of Verticillium dahliae the causal agent of verticillium wilt of greenhouse cucumber

نویسندگان [English]

  • Mahin Saberi 1
  • Abolfazl Sarpeleh 2
  • Hassan askary 2
  • Flora Rafiei 1
چکیده [English]

Verticillium wilt caused by Verticillium dahliae is an important disease of cucumber grown in greenhouses. In this study, the inhibitory effects of volatile and non-volatile metabolites of wood vinegar (Pyrolignious acid) on the mycelial growth of V..dahliae as well as the combined effects of wood vinegar and vermicompost on the control of associated disease were studied in vitro and in situ conditions. To study the effect of non-volatile and volatile metabolites, 0, 0.025%, 0.05%, 0.125%, 0.25%, 0.37%, 0.5% and 0.75% of wood vinegar were tested. Four replicates were considered for each concentration. The mycelial growth of the fungus was measured daily up to 10 days. Both volatile and non-volatile metabolites inhibited significantly the fungal growth in vitro conditions at 0.05 probability level. Three concentrations of wood vinegar 0.125%, 0.25%, 0.5% were drenched into the soil one and 14 days post- transplanting. The effect of treatments was assessed through measurement of disease severity index, wet and dry weight of roots and shoots, as well as root length and shoot height. Disease severity was significantly reduced in all concentrations used (α= 0.05). The combination of vermicompost and vinegar reduced the pathogenicity of the pathogen and increased the weight of roots and shoots. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • wood vinegar
  • Vermicompost
  • cucumber
  • Greenhouse
  • Verticillium wilt