زیست سنجی فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روی شته جالیزAphis gossypii

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

3 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از قارچ L. muscarium روی پوره سن دوم شته جالیزA. gossypii ، مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل بلاستوسپور تازه تولید شده و بلاستوسپور فرموله شده‌ی تازه بود. آزمایش یک ماه و هفت ماه  بعد با بلاستوسپور فرموله شده و نگهداری شده در قفسه‌ی آزمایشگاه (دمای2 ±22 درجه سانتی‌گراد) و یخچال (دمای 1±4 درجه سانتی‌گراد) به صورت جداگانه تکرار شد. تجزیه آماری داده‌‌ها نشان داد که شش نمونه‌ی قارچ و غلظت‌های بکار رفته با همدیگر اختلاف معنی‌دار داشتند (p<0.01). مقایسه میانگین‌ها نشان داد که قارچ فرموله شده (نگهداری در یخچال به‌مدت یک ماه) با 7/28±56/19 درصد بیشترین و قارچ فرموله شده (نگهداری در قفسه‌ی آزمایشگاه یه‌مدت هفت ماه) با 1/83± 15/15 درصد کمترین درصد تلفات را داشتند. مقایسه حدود بالا و پایین LC50 نشان داد که فقط قارچ فرموله شده‌ای که هفت ماه در قفسه آزمایشگاه نگهداری شده بود با 5 نمونه دیگر اختلاف معنی‌دار داشت. مقایسه حدود بالا و پایین LT50 نشان داد که تنها در غلظت 108 بلاستوسپور در میلی‌لیتر قارچ فرموله شده که یک ماه در یخچال نگهداری شده بود با سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار وجود داشت. بطور کلی نتایج آزمایش‌های اخیر نشان داد که بلاستوسپور تولید شده در عصاره‌ی سیب زمینی و فرمولاسیون انتخاب شده، روی شته جالیز زهرآگینی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bioassay of wettable powder formulation of Lecanicillium muscarium blastospore on Aphis gossypii

نویسندگان [English]

  • M. J. FARSI 1
  • H. ASKARY 2
  • TALEBI JAHROMI KH. 3
  • A. KHARRAZI PAKDEL 3
چکیده [English]

Wettable powder formulation of L. muscarium blastospore was evaluated on second nymphal instars of A. gossypii (Glover)in six experiments. Treatments consisted of fresh blastospores and fresh formulated blastospores with six concentrations and distilled water as control, arranged in a completely randomized design with three replications. The experiments were separately repeated one and seven months later, with previous formulated blastospore stored in laboratory conditions (22±2ºC temperature) and in refrigerator (4±1ºC temperature) at similar conditions. Variance analysis of experiments demonstrated significant differences among treatments and concentrations (p<0.01). Comparing means showed that 1 month formulated blastospore stored in refrigerator with 56.19±7.28% and 7 months formulated blastospore stored on laboratory shelf with 15.15±1.83 % had the highest and the lowest mortality percent, respectively. Comparison of lower and upper confidence limits of LC50s showed significant differences only between 7 months formulated blastospore stored on laboratory condition and the other treatments. Comparison of lower and upper confidence limits of LT50s showed significant difference only between 108 spore/ml. of 1 month formulated blastospore stored in refrigerator and the others. Result of recent experiments illustrated that produced blastospores on potato extract, and prepared formulation was virulent on A. gossypii

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lecanicillium muscarium
  • Aphis gossypii
  • Bioassay
  • Formulation
  • biological control