اثر پنج اسانس گیاهی بر تولید زرالنون و رشد Fusarium graminearum

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 گروه بیماری‌شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 آزمایشگاه تحقیقات مایکوتوکسین‌ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

3 عضو هیئت علمى دانشگاه ارومیه

چکیده

زرالنون مایکوتوکسین استروژنیک غیر استروئیدی است که سبب بروز اختلال در فعالیت دستگاه تناسلی و سرطان می‌شود و مهم‌ترین گونه تولید کننده آن Fusarium graminearum می‌باشد. در این تحقیق اثر ضد قارچی و توکسین‌زدایی اسانس‌‌های آویشن(Thymus vulgaris) ، نعناع(Mentha sativa)، مرزهSatureja hortensis))، شوید((Anethum graveolens و فلفل قرمز ((Capsicum annum با غلظت‌‌های µl/100 ml 25- 250 به محیط کشت PDA و در غلظت‌‌های µl/100 ml 200-10 به محیط کشت PDB افزوده شد. درصد بازدارندگی از رشد هیف جدایه‌‌ها بعد از هفت روز در دمای ˚C25 با اندازه گیری قطر رویش در محیط جامد و توزین وزن خشک توده میسلیومی در محیط مایع در مقایسه با شاهد محاسبه گردید. اثر اسانس‌‌های فوق با غلظت‌‌های µl/100 ml 80 - 5000 در محیط PDB بر تولید زرالنون بررسی و میزان زرالنون تولید شده با دستگاه HPLC اندازه‌گیری شد. بازدارندگی کامل از رشد قارچ در محیط PDB برای آویشن، نعناع، مرزه و شوید به ترتیب در غلظت های µl/100 ml 80، 200، 150و 200 محیط کشت رخ داد. غلظتهای مختلف اسانس فلفل قرمز هیچ گونه اثر بازدارندگی از رشد نداشت. تولید زرالنون به میزان  88%، 87%، 91%، 89% و 93%  به ترتیب در محیط حاوی اسانس‌‌های آویشن، نعناع، مرزه، شوید و فلفل قرمز کاهش یافت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of five essential oils on zearalenon production and growth of Fusarium graminearum

نویسندگان [English]

  • S. HOSEINIYEH FARAAHANI 1
  • M. MIRABOLFATHY 2
  • Y. REZAIE DANESH 3
  • R. KARAMI OSBOO 2
چکیده [English]

Zearalenone is an estrogenic mycotoxin that causes vulvovaginitis and estrogenic responses and cancer which produces by Fusarium species specially Fusarium graminearum Schwabe. The antifungal effects of Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Anethum grareolens, Mentha sativa and Capsicum annum essential oils were studied on the growth of Fusarium graminearum and zearalenone production. The essential oils were added to PDA medium at the concentrations of 25 to 250 with interval 25 µl/100 ml and at the concentrations of 10 to 80 with interval 10 and 100 to 200 with interval 25 µl/100 ml to PDB medium and one treatment as the control including Fusarium graminearum isolate without essential oil. The radial growth rate of the Fusarium graminearum isolate of each PDA medium treatment and the dried weight of its mycellial mass in each PDB medium were measured after incubation for seven days at 25˚C. Zearalenone production of Fusarium graminearum isolate treated with Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Anethum grareolens, Mentha sativa and Capsicum annum essential oils at the concentrations of 80,150,200,200 and 5000µl/100 ml PDB medium including the control treatment growing Fusarium graminearum without any essential oil were evaluated using HPLC. The experiments were done two times in three replicates. The most inhibitory effects of essential oils on the mycellial mass weights in PDB media were obtained at the concentrations 80, 150, 200, 200µl/100 ml of  Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Anethum grareolens and Mentha sativa treatments respectively which caused absolute mycelial growth inhibition of Fusarium graminearum in compare with the dried weight of mycelia mass of the control treatment (0.4g). Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Anethum grareolens, Mentha sativa and Capsicum annum at the concentrations of 80, 150, 200 and 200µl/100 ml reduced zearalenone production 88%,87%,91%,89% and 93% respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential oils
  • Fusarium graminearum
  • Zearalenone