القاء مقاومت به شته سبز هلو (Myzus persicae) در باقلا توسط تیمارهای سالیسیلیک اسید و بتاآمینوبوتیریک اسید

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 گروه مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

شته سبز هلو(Myzus persicae)  یکی از آفات مهم درختان میوه هسته‌دار مانند هلو و گوجه است. علاوه بر این ازگیاهان زراعی یک­ساله مانند باقلا، گوجه‌فرنگی، سیب­زمینی، چغندرقند و علف­های هرز نیز تغذیه می‌نماید. این شته با استفاده از خرطوم باریک خود به بافت بین سلولی گیاه نفوذ کرده و مقدار زیادی از شیره آوند آبکش را مصرف می‌کند، که این امر باعث ایجاد خسارات زیادی برای گیاهان میزبان می‌شود. در این تحقیق توانایی بتاآمینو بوتیریک اسید و سالیسیلیک اسید به­منظور ایجاد مقاومت بر علیه شته سبز هلو روی گیاه باقلا (Vicia faba) بررسی شده است. بدین­منظور یک آزمایش فنوتیپی و یک آزمایش مولکولی انجام شد. نتیجه آزمایش فنوتیپی نشان داد که بتاآمینو بوتیریک اسید و سالیسیلیک اسید اثرات ممانعت­کنندگی روی رشد و تکثیر شته سبز هلو داشته‌اند. این تیمارها با افزایش طول سیکل زندگی شته‌ها باعث کم شدن جمعیت شته می‌‌شوند. نتیجه آزمایش مولکولی نشان داد که تیمارهای مذکور با افزایش بیان ژن کیتیناز گیاه باقلا توانسته‌ند در این گیاه مقاومت القاء کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resistance induction to green peach aphid (Myzus persicae) in broad been by salicylic acid and β-aminobutyric acid

نویسندگان [English]

  • A. NAYEBZADEH 1
  • G.R. SHARIFI-SIRCHI 2
  • K. AHMADI 3
چکیده [English]

Green peach aphid (Myzus persicae) is the most important pest of stone fruit trees such as peach and plum. It damages annual crops as common been, tomato, potato, cabbage and herbs. The aphid uses its slender stylet to penetrate the plant tissues intracellularly and consume considerable amount of phloem sap, causing extensive damage to host plants. In this study, ability of β-aminobutyric (BABA) and salicylic acid (SA) to induce resistance against Myzus Persicae on broad bean (Vicia faba) were investigated. For this purpose, one phenotype experiment and one molecular experiment were performed. Greenhouse experiments showed that BABA and SA treatments had inhibitory effects on aphid`s growth and development by increasing life cycle length and decreasing of reproduction. Results of molecular experiment showed increasing  mRNA levels of chitinase, after application of BABA and SA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitinase gene
  • Faba bean
  • Gene expression
  • Green peach aphid
  • Systemic Acquired Resistance