پرورش آزمایشگاهی و مطالعه برخی از خصوصیات زیستی سرخرطومی حنایی خرما،Rhynchophorus ferrugineus (Col., Dryophthoridae) روی غذای نیمه مصنوعی

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تهران، کرج

2 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده

یکی از آفات مهم نخیلات، سرخرطومی حنایی خرما، Rhynchophorus ferrugineus است که می‌تواند در طول مدت کوتاهی باعث مرگ درختان شود. در این تحقیق، پرورش این سرخرطومی در آزمایشگاه و روی غذای نیمه مصنوعی برای چند نسل انجام شد. تغذیه بالغین، تخم ریزی و تغذیه سن اول لاروی بر روی ساقه‌های تازه نیشکر صورت گرفت. برای تغذیه سن دوم لاروی تا مرحله شفیرگی از غذای نیمه مصنوعی استفاده شد. وزن غذای مصرف شده ، مدت زمان و وزن هر مرحله رشدی تعیین گردید. طول دوره زندگی افراد نر و ماده به ترتیب 3/5 ± 0/60 و 5/16± 4/86 روز بود. متوسط تعداد تخم به ازای هر ماده
5/16± 3/87 عدد محاسبه شد. بیشترین تعداد تخم در سن 21-12 روزگی گذاشته شد و پس از آن تخمریزی کاهش یافت. درصد تفریخ تخم 1/10± 7/76 محاسبه گردید. در این مطالعه، وزن افراد بالغ پرورشی، کمتر از وزن سرخرطومی‌های جمع آوری شده از طبیعت بود. با نتایج حاصل از تحقیق حاضر، مشکلات فنی بر سر راه پرورش آزمایشگاهی سرخرطومی حنایی خرما در ایران، ناشی از پیچیدگی‌های خاص رفتاری حشره، مرتفع گردید و امکان پرورش نسل‌های متعدد، فراهم آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory rearing and some biological characters of the red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus (Col., Dryophthoridae) on semi-artificial diet

نویسندگان [English]

  • N. POURJAVAD 1
  • S. H. GOLDANSAZ 1
  • A. AVAND FAGHIH 2
  • A. KHARAZI PAKDEL 1
چکیده [English]

One of the most important pests of palms is the red palm weevil, RPW, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). It can cause the death of the trees. In the laboratory, we reared RPW, on semi-artificial diet for several generations. The adult fed, oviposition period and first larval fed occurred on freshly sugarcane stems.The second larval stage transferred on semi-artificial diet through to pupation. Weight of food consumption, duration and weight of each developmental stage were determined. Duration of the life cycle for males and females were 60.00 ±5.37 and 86.41 ± 16.5 days, respectively. The average egg production per female was 87.33±16.50, and the greatest number of eggs was laid during the 12-21 days old, and then declined. The percentage of hatching eggs was 76.71±10.18. In our study, the weight of laboratory adults were less than the adult's weight collected from field

کلیدواژه‌ها [English]

  • Date palm
  • Dryophthoridae
  • Laboratory rearing
  • Red palm weevil
  • Rhynchophorus ferrugineus