بررسی تحمل ارقام گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) به گل ‌جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط کنترل ‌شده

نوع مقاله: علوم علف‌های هرز

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات علف‌های هرز

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده

به منظور بررسی تحمل ارقام مختلف گوجه‌فرنگی به گل‌جالیز مصری، بذر 26 رقم (از رقام رایج در ایران) گوجه‌فرنگی با اسامی کال‌جی، سوپربی، ریواس،‌ سوپروای،‌ سوپراچ،‌ شف، سی‌اچ، ارلی‌اورباناوی‌اف، ‌سوپراسترین بی، سی‌اچ‌فلات، وای‌فلات، اس‌دی‌آر 1312848، فلات 111، هیبرید 1509، پریموارلی، کال‌جی‌‌ان‌ 3، ارلی‌اوربانا- 111، اف‌دی‌تی 202، اف‌دی‌تی 101، پرایمو، پتوارلی‌سی‌اچ، کینگ‌استون، ویوا- 100، پریماکس، پتوراک و پرایماتو در گلخانه با شرایط کنترل ‌شده به همراه بذر گل‌جالیز در گلدان‌ کشت شدند. بوته‌های گوجه‌فرنگی پس از ظهور گل‌جالیز و قبل از بزرگ ‌شدن میوه گوجه‌فرنگی از سطح خاک قطع شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. صفات مورد بررسی در بوته‌های گوجه‌فرنگی عبارت بودند از وزن خشک ساقه و ریشه، ارتفاع بوته، تعداد برگ و قطر ساقه و در گل‌جالیز عبارت بودند از تعداد ساقه و وزن خشک ساقه و اندام زیرزمینی. در مجموع بر اساس اندازه‌گیری‌های صورت‌گرفته، رقم پتوراک با 94/6 درصد کاهش وزن خشک ریشه و 61/28 درصد کاهش وزن خشک ساقه، بعنوان متحمل‌ترین و رقم پریموارلی با 64/79 درصد کاهش وزن خشک ریشه و 37/99 درصد کاهش وزن خشک ساقه، بعنوان حساس‌ترین رقم نسبت به گل‌جالیز مصری معرفی می‌شوند. نکته قابل توجه اینکه گل‌جالیز هنگام رشد در مجاورت رقم پتوراک کمترین تعداد ساقه و وزن خشک ساقه را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of tomato (Lycopersicon esculentum) cultivars tolerance to Orobanche aegyptiaca

نویسندگان [English]

  • F. MEIGHANI 1
  • M. YAZDANI 2
  • M. MINBASHI 1
چکیده [English]

The objective of this study was the study of tomato varieties tolerance to
Orobanch aegyptica
. Seeds of 26 tomato varieties: cal-g, super-b, rio-s, super-y, super-h, shef, CH, earur-vf, supst-b, CH-falat, y-falat, SDR13128, falat111, hyb1509, primoear, calgn3, erur-111, FDT202, FDT101, primo, petoerCH, kingst, viva-100, primax, petorak, primato, together broomrape seeds were sown in  pots in a controlled-environment greenhouse. The characteristics of tomato cultivars was evaluated after broomrape emergence and before fruit ripenning. The following characteristics were evaluated in tomato weekly: stem dry weight, root dry weight, leaf number, stem height, and stem diameter. The following characteristics were evaluated in broomrape: stem dry weight, root dry weight, stem number. In general, it was found that the most tolerant cultivar was Petorak with 6.94 % root weight, 28.61% stem weight, and the most sensitive cultivar was Primoearly with 79.64% root weight and 99.37% stem weight reduction. It is notable that broomrape showed minimum shoot number and shoot dry weight as grown together Petorak cultivar

کلیدواژه‌ها [English]

  • tomato
  • Orobanche aegyptiaca
  • parasitic weed control