بررسی جنبه‌هایی از تأثیر کنه‌کش جدید Spirodiclofen SC 240)) در کنترل کنه‌های آفت درختان سیب در ‌ایران

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

3 مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

4 مرکز تحقیقات کشاورزی پارس آباد مغان، اردبیل

5 مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی، ارومیه

چکیده

تعداد قابل ملاحظه‌ای از کنه‌کش‌ها برای مبارزه با کنه تارتن دو نقطه‌ای (Tetranychus urticae Koch) و کنه قرمز اروپائی (Panonychus ulmi Koch) درختان سیب در کشور استفاده می‌شود. تأثیر دز‌های 4/0، 5/0 و 6/0 در هزار کنه‌کش جدید SC 240 Spirodiclofen در مقایسه با کنه‌کش‌های Fenazoquen 20% SC به عنوان بالغ‌کش با دز نیم در هزار و تخم‌کش Clofentazine 50% SC با دز یک در هزار، علیه مراحل تخم و فعال کنه قرمز اروپائی و مراحل فعال کنه تارتن دو نقطه‌ای در باغ‌ها‌ی سیب مناطق چناران مشهد، سمیرم، مشکین شهر، ارومیه و کرج در سال 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. طرح آماری کرت‌های خرد شده با مقدار محلول پاشی مساوی روی هر درخت در تمامی ‌مناطق استفاده شد. میانگین جمعیت مراحل مختلف در نوبت‌های یک روز قبل و 3، 7، 14 و 25 روز بعد از سم‌پاشی و پس از تبدیل داده‌ها به درصد تلفات، مورد تجریه آماری قرار گرفتند. درصد کارائی تیمارها بر جمعیت فعال کنه قرمز اروپائی جز تیمار کلوفنتزین بیش از 80% بود و دزهای 5/0 و 6/0 در هزار از کنه‌کش اسپیرو دایکلوفن بیشترین تلفات را در تهران و آذربایجان غربی داشتند و بالاترین مرگ و میر به مقدار 29/92% در تهران بدست آمد. روند افزایش تأثیر تیمارها پس از هفت روز در تمامی ‌مناطق جز برای اصفهان و کاهش تأثیر آن‌ها از چهارده روز بعد از محلول‌پاشی نیز مشاهده شد ولی بیشترین کارائی بیست و پنج روز بعد از سم‌پاشی به مقدار 7/87% در خراسان ثبت شد. تأثیر تخم‌کشی کلوفنتزین بر جمعیت تخم کنه قرمز اروپائی در مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود. عملکرد تیمارها بر دو سطح آلودگی جمعیت فعال کنه قرمز اروپائی متفاوت و پایدارترین تأثیر در اواخر بهار در مقایسه با تابستان بدست آمد. تأثیر تیمارها با وجود تراکم چندین برابری جمعیت فعال کنه تارتن دو نقطه‌ای روی برگ درختان سیب در اصفهان در مقایسه با تهران (08/2 تا 43/3) کارائی بیشتری داشت. بیشترین کنترل تیمارها برای فنازوکوئین با 15/96% در اصفهان و دز 6/0 در هزار اسپیرودایکلوفن با 14/86% در تهران حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on some control aspects of new acaricide (spirodiclofen SC 240) in control of apple mite pests in Iran

نویسندگان [English]

  • M. ARBABI 1
  • E. KOROSHNEJAD 2
  • M. S. EMAMI 3
  • M. TAGHIZADEH 4
  • GH. A. AKBARZADEH SHOKAT 5
چکیده [English]

Amount of acaricidal used on apple mite pests (Tetranychus urticae Koch and Panonychus ulmi Koch) were recorded more than any other crops damaged by spider mite in Iran. Effects of three doses (0.4, 0.5, 0.6 per thousand) of new acaricides spirodiclofen SC 240, evaluated in comparison with two other registered acaricides i.e. fenazoquen 20% SC and clofentazine 50% SC on active stages, egg and two injury level of P. ulmi (ERM) and active stages of T. urticae (TSPM) on red and golden varieties of apple orchards in Tehran, Khorasan, West Azarbaijan, Ardebil and Esfahan provinces during 2003. The BCRD method was used to assign 4 replications of five treatments along with an untreated check plots. Mean mortality % recorded one day before and 3, 7, 14 and 25 days after treatments and mortality% calculated by Henderson-Tilton method. Analysis of variance on mean collected data carried out by SAS method and mean mortality% also grouped with DMRT method. Application of treatments initiated when mean observed of 3 and 5 active stages P. ulmi and T. urticae,respectively. Treatments effects on ERM active stages showed that, except Clofentazine and all treatments in Ardebil, reached to the mortality above 80%. Maximum control % recorded for doses of spirodiclofen 0.5 and 0.6 doses in Tehran and W. Azarbaijan provinces, respectively. Treatment effects at sampling interval found varied and except in Esfehan observed at increasing level up to 7 days after with 92.29% of spider mite inTehran. Decreasing mite mortality of those treatments also recorded 14 days onward with maximum 87.7% control at 25 days interval in Khorasan. Ovicidal effects of clofentazine was found weak against egg stage of ERM in  comparison to other treatments.. Acaricidal effects on low number of ERM in late spring   observed more effective than when mite population ranging between 5-10 mites/leaf during hot and dry condition in middle of summer months. Control measures on active stages of TSSM in apple orchard of Esfehan with mean of 10 to 12 mites/leaf was found more effective than in Tehran with mean of mite was ranging between 2.08-3.43 mites/ leaf.. Maximum mortality of TSSM among treatments recorded 96.15% and 86.14% for fenazoquen,n and spirodiclofen dose 0.6/liter water respectively in Tehran province. Side effects of Spirodiclofen on apple natural enemies observed with  less hazardous to adult of Stethrous spp only fourteen days after treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirodiclofen SC 240
  • apple mite pests
  • effects
  • Iran