اثر آنتاگونیستی مخلوط توفوردی‌ام‌سی‌پی‌آ و کلودینافوپ ‌پروپارژیل روی علف‌های‌هرز مزارع گندم ایران (مقاله‌ی انگلیسی)

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، صندوق پستی 1454، تهران 19395، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، ایران

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

چکیده

بمنظور بررسی امکان کاربرد همزمان دو علف‌کش توفوردی‌ام‌سی‌پی و کلودینافوپ ‌پروپارژیل دو آزمایش جداگانه‌ گلخانه‌ای و مزرعه‌ای در طی سال‌های 1385 و 1386 انجام شد. در آزمایش‌های مزرعه‌ای که در میبد و ارومیه صورت گرفت علف‌کش توفوردی‌ام‌سی‌پی‌آ به میزان‌های 975 و 1300 گرم به همراه کلودینافوپ ‌پروپارژیل در مقادیر 0، 64، 80، 96 و 112 گرم از ماده مؤثر در هکتار در قالب آزمایش فاکتوریل دو عاملی با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. علف‌های هرز غالب در آزمایش مزرعه‌ای عبارت بودند: اُزمک (Cardaria draba (L.) Desv.)، خونی‌واش (Phalaris minor Retz.)، گوش خرگوش (Conringia orientalis (L.) Dumort.) و علف‌پشمکی (Bromus tectorum L.). در آزمایش گلخانه‌ای نیز اثرات مخلوط دو علف‌کش توفوردی‌ام‌سی‌پی‌آ و کلودینافوپ ‌پروپارژیل بر علف‌های‌هرز هفت‌بند (Polygonum aviculare L.)، خونی‌واش و چچم (Lolium temulentum L.) مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش مزرعه‌ای علف‌کش‌ها در ابتدا مرحله پنجه‌زنی گندم و چهار برگی علف‌های‌هرز باریک‌برگ‌ و پهن‌برگ‌ بکار برده شد. نتایج نشان داد که بیشترین کارایی علف‌کش در کنترل علف‌های‌هرز باریک‌برگ‌ و پهن‌برگ‌ تیمار کاربرد مخلوط توفوردی‌ام‌سی‌پی‌آ به میزان 975 تا 1300 گرم و کلودینافوپ‌پروپارژیل به میزان 96 گرم از ماده مؤثر در هکتار بود. در این تیمارها بیشترین عملکرد دانه گندم نیز برداشت گردید. با توجه به این نتایج در صورت استفاده از مخلوط این دو علف‌کش بایستی مقدار مصرف کلودینافوپ ‌پروپارژیل از 64 گرم به 96 گرم از ماده مؤثر در هکتار افزایش یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antagonistic effect of 2,4-D plus MCPA and clodinafop propargyl on wheat (Triticum aestivum) field weeds in Iran (Article in English)

نویسندگان [English]

  • M. A. BAGHESTANI 1
  • E. ZAND 1
  • S. SOUFIZADEH 2
  • M. MIRVAKILI 3
  • N. JAFARZADEH 4
چکیده [English]

A set of field and greenhouse experiments were conducted in 2004-2005 to study antagonistic effects of 2,4-D plus MCPA with clodinafop propargyl in wheat. The field experiments were conducted in Maybod and Oroumieh, where tank mixture of 2,4-D plus MCPA at 0, 975 and 1300 g ai ha-1, with clodinafop propargyl at 0, 64, 80, 96 and 112 g ai ha-1 in factorial arrangement and four replications per treatment. Hoary cress (Cardaria draba (L.) Desv.), littleseed canarygrass (Phalaris minor Retz.), haresear mustard (Conringia orientalis (L.) Dumort.) and downy brome (Bromus tectorum L.) were the dominant weed species in the field experiments. Greenhouse experiments further evaluated the efficacy of these tank mixtures on prostrate knotweed (Polygonum aviculare L.), littleseed canarygrass and poison ryegrass (Lolium temulentum L.). In the field, herbicides were applied at wheat tillering while in the greenhouse the herbicides were applied at the beginning of tillering stage and at four-leaf stage of grass and broadleaf weeds, respectively. The most satisfactory tank mixture was 2,4-D plus MCPA at 975 and 1300 g ai ha-1 with clodinafop propargyl at 96 g ai ha-1. Yield increased when tank mix of clodinafop propargyl with 2,4-D plus MCPA was applied on wheat. To prevent clodinafop propargyl efficacy reduction due to tank mixing with 2,4-D plus MCPA, the application dose (64 g ai ha-1) should be increased to 96 g ai ha-1

کلیدواژه‌ها [English]

  • herbicide
  • Grain yield
  • antagonistic effect
  • Iran