بررسی تیپ‌‌های آمیزشی قارچ Mycosphaerella graminicola عامل بیماری سپتوریوز برگ گندم با استفاده از نشانگر‌های مولکولی و اهمیت آن در ایران

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

به منظور بر رسی احتمال وجود تیپ‌های آمیزشی فرم جنسی قارچ Mycosphaerella graminicola و پراکندگی و اهمیت آن در ایران از هفت استان کشور شامل استان‌های مازندران، گلستان، خوزستان، فارس، اردبیل (مغان)، ایلام و کرمانشاه که کانون‌های مهم بیماری بودند، در سال 1384 برگ‌های آلوده جمع آوری و 58 جدایه انتخاب و DNA‌ی آن‌ها استخراج شد. بررسی وجود تیپ‌های آمیزشی قارچ در ایران با استفاده از Multiplex PCR و دو جفت آغازگر MAT 1-1 و MAT 1-2 انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که 29 جدایه از تیپ آمیزشی نوع اول(MAT1-1)  بودند که باند‌هایی به اندازه 340 جفت باز تولید نمودند و 29 جدایه از تیپ آمیزشی نوع دوم (MAT1-2) بودند که باند‌هایی به اندازه 660 جفت باز تولید نمودند. هر دو تیپ آمیزشی در تمامی‌مناطق مورد بررسی شناسایی گردید. با بررسی نسبت ایدیومورف‌های بدست آمده در جمعیت جدایه‌‌های مورد بررسی، هر دو تیپ آمیزشی از فراوانی یکسان بر خوردار بودند و دارای نسبت 1:1 بودند و استفاده از فرمول Chi-square نیز این نتایج را تأیید نمود. نتایج به دست آمده دال بر تشکیل فرم جنسی قارچ Septoria tritici در ایران می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on mating types of Mycosphaerella graminicola causative agent of septoria leaf blotch of wheat using molecular markers and its importance in Iran

نویسندگان [English]

  • S. KOMIJANI 1
  • M. RAZAVI 2
  • H. AMINIAN 1
  • H. R. ETEBARIAN 1
چکیده [English]

Abstract
In order to study presence, distribution and importance of mating types of the fungus Mycosphaerella graminicola (Fückel) J. Schröt in Cohn (anamorph Septoria tritici Roberge in Desmaze.) causative agent of septoria leaf blotch, fifty eight isolates were collected randomly from wheat fields of Golestan, Mazandaran, Ardabil, Ilam, Khozestan, Kermanshah and Fars provinces of Iran, during 2005. DNA was extracted based on standard protocols. Multiplex PCR was conducted using two mating type primers viz MAT 1-1 and MAT 1-2. Results showed that 29 isolates produced MAT 1-1 idiomorph with 340 bp molecular weight and 29 isolates produced MAT 1-2 idiomorph with 660 bp molecular weight. Both idiomorphs were detected in all locations. Chi-square analysis showed that two mating types have 1:1 ratio and strongly suggests that sexual reproduction of the fungus occurs in Iran. The pathogen with both sexual and asexual reproductions will have potential to overcome rapidly the race specific resistance sources. Therefore, it would be desirable to use cultivars with race non specific resistance genes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Septoria tritici
  • plant diseases
  • idiomorphs
  • Multiplex PCR