مقایسه مدل‌های غیر‌خطی برای پیش‌بینی نرخ رشد و نمو مراحل مختلف رشدی زنبور پارازیتوئید

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

2 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده

رابطه بین دما و نرخ رشد و نمو مراحل مختلف رشدی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae) در ده دما از 16 تا 38 درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه قرار گرفت. طول دوره رشدی مراحل مختلف زنبور پارازیتویید در دماهای متغیر بدست آمد. هفت مدل غیر‌خطی مربوط به اثر دما روی نرخ رشد و نمو حشره با داده‌ها انطباق داده شد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که مدل‌های Logan 1 و Stinner (بر اساس r2) به خوبی با داده‌های مراحل مختلف رشدی
H. hebetor انطباق دارند. در این بررسی روابط مربوط به هر یک از مدل‌های فوق برای کلیه مراحل رشدی پارازیتویید نیز ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of non-linear models for predicting developmental rate of different life stages of Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)

نویسندگان [English]

  • M. FOROUZAN 1
  • A. SAHRAGARD 1
  • M. AMIRMAAFI 2
چکیده [English]

Relationship between temperature and developmental rate of different stages of Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae) were studied at 10 constant temperatures (16-38 °C). Development time for different stages of the parasitoid was obtained. Seven non-linear models describing the effect of temperatures on developmental rate were fitted to the observed data. Our statistical analysis indicated that the models, Logan 1 and Stinner were fitted well to all stages of Habrobracon hebetor (as indicated by r2 values). In this research, equations for above mentioned models referring to different developmental stages of the parasitoid have also been given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habrobracon hebetor
  • Braconidae
  • temperature
  • non-linear models