نویسنده = یعقوب فتحی پور
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر ده رقم سویا روی نمو و تولید مثل شب‌پره برگخوار سویا، Etiella zinckenella (Lepidoptera: Pyralidae (مقاله‌ی انگلیسی)

دوره 79، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15-28

رویا تقی زاده؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور؛ جعفر خلقانی


2. مقایسه جلب کنندگی تله‌های مختلف در جلب مگس میوه یتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)

دوره 78، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 275-288

محمدجواد سروش؛ کریم کمالی؛ هادی استوان؛ محمود شجاعی؛ یعقوب فتحی پور


3. مطالعه تحلیل کمی جمعیت زنجرک Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) روی چهار رقم چغندرقند (مقاله‌ی انگلیسی)

دوره 77، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-14

علی اصغر طالبی؛ آسیه ایزدپناه؛ سعید محرمی‌پور؛ یعقوب فتحی پور؛ بهرام ناصری