آفات و بیماری‌های گیاهی (JAEP) - واژه نامه اختصاصی