نویسنده = بهنام پوزشی میاب
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تنوع ژنتیکی و بیماریزایی جدایه‌های Fusarium culmorum عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم در منطقه ورامین

دوره 82، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-80

بهنام پوزشی میاب؛ محمد رضوی؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ رسول زارع؛ سعید رضائی