نویسنده = عبدالرضا احمدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر قارچ‌های آنتاگونیست بر وقوع بیماری‌های پژمردگی ورتیسلیومی ‌و مرگ گیاهچه پنبه

دوره 79، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 251-272

لاله نراقی؛ عبدالرضا احمدی؛ صمد سرکاری؛ اصغر حیدری؛ نصراله مالکی


2. تأثیر عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر علف‌هرز عروسک ‌پشت ‌پرده یک‌ساله، Physalis divaricata

دوره 76، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 59-78

سید کریم موسوی؛ عبدالرضا احمدی