نویسنده = زهرا علیزاده گل سفیدی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات زیرکشندگی قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae روی شته جالیز Aphis gossypii در سه دمای ثابت

دوره 87، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-128

زهرا علیزاده گل سفیدی؛ امین صدارتیان جهرمی؛ مجتبی قانع جهرمی