استفاده از تعامل نماتد Caenorhabditis elegans، قارچ Arthrobotrys oligospora و باکتری Bacillus subtilis در کنترل نماتد Meloidogyne javanica

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

گروه بیماری‌شناسی گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق از تعامل نماتد Caenorhabditis elegans، قارچ Arthrobotrys oligospora و باکتری Bacillus subtilis در کنترل نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica استفاده شد. باکتری مذکور جهت تحریک سیستم دفاعی گیاه در بدو تیمار و به عنوان غذای نماتد C. elegans و نماتد C. elegans به منظور افزایش تولید تله استفاده شد. قارچoligospora A. پس از 72 ساعتموجب مرگ و میر 77% لاروهای نماتد M. javanica ‌گردید، و تاثیر تولید پروتئاز خارج سلولی آن (دو واحد) در مقایسه با شاهد نیز ارزیابی گردید. گرچه تمامی تیمارهای اعمال شده موجب کاهش معنی‌دار تعداد گال و توده تخم در هر گیاه در مقایسه با شاهد شدند، کمترین این شاخص‌ها در تیمار B. subtilis+C. elegans+A. oligospora علیهنماتد M. javanicaمشاهده شد. بررسی تأثیر ترکیبات فرار، غیر فرار و درصد بازدارندگی از رشد باکتری B. subtilis بر علیهA. oligospora در تست تقابل نیز نشان داد که تأثیر ترکیبات غیر فرار (آنتی‌بیوتیک) به مراتب بیشتر از دیگر مواد بازدارنده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Caenorhabditis elegans, Arthrobotrys oligospora and Bacillus subtilis interaction in control of Meloidogyne javanica

نویسندگان [English]

  • H. MOSTAFANEZHAD
  • N. SAHEBANI
چکیده [English]

Caenorhabditis elegans, Arthrobotrys oligospora and Bacillus subtilis interaction were studied to control root knot nematode, Meloidogyne javanica. B. subtilis used for inducing of plant defense system at the initiation of treatment and as the C.elegans consumption. C.elegans also used in order to induce the production of traps. A. oligospora caused 77% larval mortality, after 72 hours. Extracellular protease production was evaluated 2 units in compared to control. All treatments significantly reduced the number of knots and egg masses per plant in compared to control, but the minimum level of these indexes observed in treatment of B.subtilis+C.elegans+A.oligospora against M.javanica. The effects of volatile, non volatile compounds and growth inhibition percentage of B. subtilis against A.oligospora showed that non volatile compounds (antibiotics) were more effective than other tested inhibition mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biological control
  • Arthrobotrys oligospora
  • Bacillus subtilis
  • Caenorhabditis elegans