بررسی تاثیر فرآورده‌های گیاهی میخک هندی (Eugenia caryophyllata) در کنترل نماتود ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

گروه بیماری‌شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در میان نماتودهای پارازیت گیاهی، نماتودهای ریشه گرهی Meloidogyne spp. از لحاظ خسارت اقتصادی دارای اهمیت بیشتری هستند. در سال‌های اخیر، استفاده از فرآورده‌های گیاهان دارویی به عنوان یکی از روش‌های مؤثر در کنترل آفات و بیماریها توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در این تحقیق اثر فرآورده های مختلف میخک هندی (اسانس، عصاره آبی و الکلی) روی مراحل تخم و لارو سن دو نماتود ریشه گرهیMeloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. در شرایط گلدانی اثر حفاظت کنندگی اسانس این گیاه در کنترل نماتود ریشه گرهی ارزیابی شد. عصاره الکلی میخک هندی با LC50=510ppm برای تخم و LC50=646ppm برای لارو نسبت به دیگر فرآورده‌های این گیاه بیشترین سمیت را دارا بود. در بررسی دیگر اسانس میخک بر تحرک و جابجایی لارو تاثیر منفی گذاشته و در غلظت ppm500 به میزان 37/1 درصد اثر بازدارندگی برمهاجرت لارو سن دو نماتود ریشه گرهی داشته است. نتایج آزمایش گلخانه ای نیز نشان داد که گیاهان تیمار شده با اسانس میخک هندی(در غلظت ppm200) در مقایسه با شاهد کاهش چشمگیری را در میزان آلودگی ریشه به نماتود ریشه گرهی داشته است. همچنین از نظر تعداد توده تخم موجود در روی ریشه براساس آزمون LSD تفاوت معنی‌داری در سطح 5 % بین تیمارها مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of plant products of clove (Eugenia caryophyllata) for controlling root-knot nematode, Meloidogyne javanica

نویسندگان [English]

  • Z. SADEGHI
  • E. MAHDIKHANI MOGHADAM
چکیده [English]

Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) cause major economic damage affecting the quantity and quality of the crop production. In recent years, using of medicinal plants has been considered to many scientists as effective methods for pests and diseases control. In this study effect of different products of clove (essential oils, aqueous extract and ethanol extract) were investigated on second stage juveniles(J2) and eggs of root-knot nematode, Meloidogyne javanica, also protective effect of essential oil of clove was evaluated in control of root-knot nematode in pot conditions. Ethanol extracts of clove (LC50=510ppm for egg & LC50=646ppm for second stage of juveniles) had the most toxic effect compared with other products of this plant. In other study, essential oils of clove have negative effect on mobility and movement of J2s and inhibited (37.1%) migration of J2s at 500ppm concentration. Results of pot experiment showed that plant treated with essential oil of clove (200 ppm) had noticeable reduction in infection levels compared with the control. Also, regarding to number of egg mass on root, there was significant difference among treatments (LSD test, P≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eugenia caryophyllata
  • plan extract
  • ethanol extract
  • Essential oils
  • Root-knot nematode