تشخیص و پراکنش جغرافیایی ویروس‌های قابل انتقال با سفید بالک‌ها در برخی از گلخانه‌های خیار ایران

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 1- بخش تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران؛ 2- گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین (پیشوا)

2 بخش تحقیقات ویروس‌شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین (پیشوا)

چکیده

تعداد زیادی از ویروس‌های گیاهی قابل انتقال توسط سفید بالک‌ها همراه و یا دخیل در نشانه‌های زردی از مزارع و یا گلـخانه‌های خیار در دنیا گزارش شده‌اند. در سال‌های اخیر، نشانه‌های زردی و جمعیت‌های زیادی از سفید بالک‌ها در بسیاری از گلخـانه‌های خیار در ایران مشاهده گردیده است. در این تحقیق در سال‌های 90 و 91، تعداد 287 نمونه برگ خیار با نشانه‌های زردی و تردی برگ‌ها از گلخانه‌های خیار در استان‌های تهران، سمنان، اصفهان و یزد جمع آوری و آلودگی آنها به برخی از ویروس‌های قابل انتقال با سفید بالک‌ها از قبیل ویروس زردی رگبرگ خیار (Cucumber vein yellowing virus, CVYV)، ویروس زردی سبزرد کدوئیان (Cucurbit chlorotic yellows virus, CCYV)، و ویروس کوتولگی زرد کدوئیان (Cucurbit yellow stunting disorder virus, CYSDV) به روش (Double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay,
DAS-ELISA) و واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR) مورد بررسی قرار گرفـت. نتایـج به دست آمده نشانگر آلودگی 52، 42 و 18 درصد نمونه‌ها(به ترتیب) به CCYV،  CVYVوCYSDV بود. دو ویروس CCYV و CVYV در تمام مناطق مورد بررسی ردیابی و CYSDV در استان اصفهان ردیابی نگردید. حدود 62 درصد نمونه‌های آلوده دارای آلودگی هم زمان به دو و یا بیش از دو ویروس بودند. بیشترین آلودگی هم زمان مربوط به آلودگی‌های هم زمان CCYV+CVYV (49 درصد) بود. نــاحیه‌ای از ژن (Heat shock protein 70, hsp70) سه جـدایه ایـرانی CYSDV به اندازه 460 جفت باز تکثیر و تعیین توالی گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل فیلوژنتیکی، جدایه‌های ایرانی CYSDV در گروه مجزایی از سایر جدایه‌های گزارش شده این ویروس قرار گرفتند که می‌تواند نشانگر منشا ژنتیکی متفاوت جدایه‌های ایرانی باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشانگر وجود آلودگی‌های گسترده به ویروس‌های قابل انتقال با سفید بالک‌ها همراه با نشانه‌های زردی در گلخانه‌های خیار مورد بررسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection and geographical distribution of whitefly transmitted viruses in cucumber greenhouses in Iran

نویسندگان [English]

  • N. KIANFAR 1
  • K. BANANEJ 2
  • M. MALEKI 3
چکیده [English]

In recent years, yellowing symptoms and high population of whiteflies have been observed in many cucumber grown greenhouses in Iran. During 2011- 2012, surveys were performed in the major cucumber growing greenhouses of Tehran, Semnan, Isfahan, and Yazd provinces of Iran and a total of 287 leaf samples showing yellowing and thickening symptoms were collected. The samples were tested for the presence of whitefly-transmitted viruses (WTVs) such as Cucurbit chlorotic yellows virus (CCYV), Cucumber vein yellowing virus (CVYV) and Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV), using double/triple antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (DAS/TAS-ELISA) and reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). The majority of the collected samples were infected by CCYV and CVYV (52 and 42%, respectively), and detected in all surveyed provinces. The least infection of samples was related to CYSDV (18%) which not detected in Isfahan province. Mixed infections were also found in 62% of the symptomatic samples. Double infection was the most mixed infection: CCYV+CVYV (49%). A 460 bp fragment of heat shock protein gene (hsp70) of three Iranian CYSDV isolates was amplified and sequenced. Phylogenetic analyses based on the nucleotide sequence of amplified fragment showed that Iranian isolates of CYSDV clustered into a separate clade than other isolates of this virus. The results of this study showed the presence of high level of WTVs infection in greenhouses associated with yellowing symptom induction

کلیدواژه‌ها [English]

  • cucumber
  • Cucurbit viruses
  • DAS-ELISA
  • phylogenetic analyses
  • yellowing