تاثیرات متابولیکی پایریپروکسی‌فن بر تجمع بیولوژیکی منابع انرژی در سن گندم

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره‌شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

2 استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

3 دانشجوی دکتری، حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

ذخیره منابع انرژی در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم Eurygaster integriceps Put.  اهمیت قابل توجهی در بقاء زمستانی آنها دارد. در این تحقیق، اثر برخی از غلظت­های پایریپروکسی­فن (%10(EC به عنوان شبه­هورمون جوانی بر میزان ذخایر انرژی در شرایط مزرعه­ای بررسی گردید. آزمایشات به صورت آزمون فاکتوریل چهارمتغیره شامل غلظت حشره­کش (0، 100، 300 و 500 μl/l)، جنسیت (نر و ماده)، زمان نمونه برداری (3، 6 و 12 روز پس از سمپاشی) و تکرار سمپاشی (یک هفته پس از سمپاشی اول)، در چهار تکرار و در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. نتایج نشان داد که پایریپروکسی‌فن تأثیر معنی‌داری بر میزان چربی، گلیکوژن، قند، پروتئین و محتوای انرژی دارد. براساس نتایج حاصله، هر سه غلظت پایریپروکسی­فن سبب افزایش میزان چربی، به ترتیب به میزان 96/157، 38/39 و 24/103 درصد، در مقایسه با شاهد شده است و در بین غلظت‌های مذکور غلظت μl/l 300 بیشترین تأثیر کاهشی را بر میزان کربوهیدرات و پروتئین داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metabolic effects of Pyriproxyfen on bioaccumulation of bioenergetic resources in Sunn pest Eurygaster integriceps (Hemiptera: Scutelleridae)

نویسندگان [English]

  • Z. HAJSAMADI 1
  • M. MOVAHEDI FAZEL 2
  • A. A. KAVOUSI 2
  • K. FOTOUHI 3
چکیده [English]

Stored bioenergetic resources in overwintering adults of sunn pest Eurygaster integriceps Put is important in their winter survival. In this research, the effects of pyriproxyfen 10 % EC, JH anologues, have been studied on bioenergetic resources in Sunn pest adults under field conditions. The experiments were analysed in factorial completely randomised design (FCRD). The main factors were the pyriproxyfen concentration levels (0, 100, 300 and 500 µl/l), sex (male and female), sampling time after treatment (3, 6 and 12 day) and number of treatment (first and second). Results showed that pyriproxyfen affected significantly on total lipid, glycogen, sugar, protein and energy content. All of three concentration increased lipid content compared with control. After taking into account the control, respectively 157.96%, 39.38% and 103.24% increase  in lipids were observed  in 100, 300 and 500 concentration levels. The most reductions in carbohydrate and protein were observed in adults that retreated with the concentration of 300 μl/l.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sunn pest
  • Pyriproxyfen
  • Bioenergetic Resources
  • Lipid
  • Carbohydrate
  • protein