مطالعه مرگ و میر و واکنش‌های رفتاری حشرات کامل پسیل سیب‌زمینی Bactericera cockerelli (Hemiptera: Psyllidae) به حشره‌کش‌ها (مقاله‌ی انگلیسی)

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسنده

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی

چکیده

بی‌شک حشره‌کش‌ها منجر به کاهش جمعیت آفت هدف می‌شوند، ولی هدف اصلی در مدیریت موفق ناقلین بیماری‌های گیاهی باید به حداقل رساندن میزان تغذیه آفت هدف در تمام مراحل زیستی باشد. بنابراین، آزمایش جامع حشره‌کش‌ها بر روی آفت هدف باید شامل بررسی تاثیر این حشره‌کش‌ها بر روی میزان تخم‌ریزی و رفتار تغذیه‌ای آن‌ها نیز باشد. در این تحقیق آزمایشگاهی، تعداد غلاف‌های استایلتی (که نشانگر میزان تغذیه و پروب بود)، میزان تخم‌ریزی و مرگ و میر حشرات کامل پسیل سیب‌زمینی، بر روی برگ‌های سیب‌زمینی تیمار شده با سموم آبامکتین، فلونیکامید، نووالرون، آب مقطر و سورفکتانت بررسی شد. در آزمون انتخاب (بین برگ‌های تیمار شده و برگ‌های شاهد) میزان مرگ و میر کاهش داشت. در آزمون‌های انجام شده با دوز توصیه شده مزرعه‌ای سموم آبامکتین، فلونیکامید و نووالرون باعث کاهش میزان تخم‌ریزی و تعداد غلاف‌های استایلتی شدند. نتایج تحقیق اهمیت بررسی تاثیر پوشش اندام هوایی (روش کاربرد سموم) در آزمون‌های کارایی تاثیرات سموم را نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mortality and behavioral responses of adult potato psyllids, Bactericera cockerelli (Hemiptera: Psyllidae), to insecticides (Article in English)

نویسنده [English]

  • A. HOSSEINI GHARALARI
چکیده [English]

It is unarguably important that insecticides suppress target pest populations, but
the primary goal for successful management of vectors of plant diseases should be to
minimize the feeding by all life stages on the crop. Thus, it is paramount that comprehensive
testing of insecticides includes assessments of how they affect probing and feeding
behavior and oviposition. In this laboratory study, we counted number of stylet sheaths
(indication of probing and feeding), total oviposition, and mortality of adult potato psyllids,
Bactericera cockerelli (Sulc)(Hemiptera: Psyllidae) when exposed to potato leaves treated with abamectin, flonicamid, novaluron, distilled water, and a surfactant. Treatments with abamectin, flonicamid and novaluron caused significant decreases in both oviposition and numbers of stylet sheaths. Choice test was included to simulate incomplete leaf coverage, and the results highlighted the importance of including the effect of canopy coverage (application method) in performance analysis of insecticides

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated pest management
  • insecticide performance
  • stylet sheaths
  • Oviposition