بررسی فون زنبورهای زیرخانواده‌ی Chrysidinae (Hym.: Chrysididae) در شمال ‌غرب ایران

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا‌ن‌شرقی، ‌تبریز

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک

4 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان

چکیده

زنبورهای خانواده‌ی Chrysididae به دلیل رنگ‌‌آمیزی براقی که دارند گروه جالبی از زنبورها به شمار می‌آیند که در ایران کمتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق تعداد 30 گونه متعلق به 9 جنس از زنبورهای زیرخانواده‌ی Chrysidinae از خانواده Chrysididae در شمال‌غرب کشور جمع‌آوری و مطالعه گردید. از میان گونه‌های شناخته شده، 25 گونه برای فون ایران جدید می‌باشند. تعدادی از نمونه‌ها نیز برای دنیا جدید بودند که به دلیل کم بودن تعداد نمونه‌های آنها بطور کامل توصیف نشدند. کلیدهای شناسایی مربوط به جنس‌ها به همراه تصاویر مربوطه ارائه گردیده است. لیست گونه‌های جمع‌آوری شده در این تحقیق عبارتند از:
Chrysis angustifrons Abeille, 1878; Chrysis annulata Buysson, 1887; Chrysis comta Förster, 1853; Chrysis concolor Mocsáry, 1892; Chrysis fulgida Linnaeus, 1761; Chrysis gracillima Förster, 1853; Chrysis grohmanni boloivariDahlbom, 1854; Chrysis kokandica Radoszkowski, 1877; Chrysis leachii Shuckard, 1836; Chrysis marginata Mocsary, 1889; Chrysis pulchella Spinola, 1808; Chrysis pyrrhina Dahlbom, 1845; Chrysis rubricate Mocsary, 1902; Chrysis soror Dahlbom, 1854; Chrysis near subanalis Linsenmaier, 1968; Chrysis taczanovski Radoszkowski, 1876; Chrysis viridissima Klug, 1845; Spinolia dournovi (Radoszkoowski, 1866); Spintharina vagans Radoszkowski, 1887; Trichrysis cyanea  (Linnaeus, 1758); Hedychridium dzhanelidzei Semenov, 1967; Hedychrum flavipes temperatum Linsenmaier 1959; Holopyga punctatissima Dahlbom, 1854; Omalus biaccinctus (Buysson, 1893); 1854; Peudomalus bergi (Semenov, 1932)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cuckoo wasps of the subfamily Chrysidinae (Hym.: Chrysididae) in the north-west of Iran

نویسندگان [English]

  • L. POURRAFIEI 1
  • H. A. LOTFALIZADEH 2
  • A. R. SHAYESTEHFAR 3
  • M. RAMEZANI 4
چکیده [English]

The cuckoo wasps (Hymenoptera, Chrysididae) having interesting metallic coloration are interesting family of wasps that are not studied sufficiently in Iran. This family is reviewed in Iran, based on recently collected materials from north- west of Iran and available literature. Thirty species are listed from the subfamily Chrysidinae of which, 25 species are recorded for the first time from Iran. In addition, keys to Iranian genera and discussions of these species are given. Found species in this research were listed:
Chrysis angustifrons Abeille, 1878; Chrysis annulata Buysson, 1887; Chrysis comta Förster, 1853; Chrysis concolor Mocsáry, 1892; Chrysis fulgida Linnaeus, 1761; Chrysis gracillima Förster, 1853; Chrysis grohmanni boloivariDahlbom, 1854; Chrysis kokandica Radoszkowski, 1877; Chrysis leachii Shuckard, 1836; Chrysis marginata Mocsary, 1889; Chrysis pulchella Spinola, 1808; Chrysis pyrrhina Dahlbom, 1845; Chrysis rubricate Mocsary, 1902; Chrysis soror Dahlbom, 1854; Chrysis near subanalis Linsenmaier, 1968; Chrysis taczanovski Radoszkowski, 1876; Chrysis viridissima Klug, 1845; Spinolia dournovi (Radoszkoowski, 1866); Spintharina vagans Radoszkowski, 1887; Trichrysis cyanea  (Linnaeus, 1758); Hedychridium dzhanelidzei Semenov, 1967; Hedychrum flavipes temperatum Linsenmaier 1959; Holopyga punctatissima Dahlbom, 1854; Omalus biaccinctus (Buysson, 1893); 1854; Peudomalus bergi (Semenov, 1932).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chrysididae
  • Chrysidinae
  • Fauna
  • Hymenoptera
  • Iran
  • Azarbayjan-e- Sharghi province