شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های جنس Pythium روی گردو در نهالستان‌های استان فارس

نوع مقاله: بیماری‌شناسی گیاهی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

به منظور شناسایی و بررسی اهمیت گونه‌های Pythium در پوسیدگی ریشه و طوقه گردو از نهالستان‌های استان فارس نمونه‌برداری شد. از بافت پوسیده طوقه و ریشه، قطعات پنج میلی‌متر جدا شده و بعد از شستشو با آب لوله و خشک کردن با حوله کاغذی بدون ضدعفونی سطحی روی محیط کشت نیمه انتخابی CMA-PARP کشت گردید. از بیست و سه جدایه بدست آمده هشت جدایه به P. vexans تعلق داشت. گونه مذکور از طوقه و رﻳﺸﻪ گردو در نهالستان‌های رودبال، زرقان، لپویی و آب‌ باریک جدا گردﻳﺪ. پنج جدایه  P. deliense از طوقه گردو در نهالستان‌های بیست و دو بهمن، صد و ده، رودبال و آب باریک جداسازی گردید. ده جداﻳﻪ از گونه P. aphanidermatium، از طوقه و ریشه گردو در نهالستان‌های بهرغان، زرقان، لپویی، صد و ده و بیست و دو بهمن جداسازی گردید. عکس‌العمل طوقه و رﻳﺸﻪ نهال‌های دو ماهه ریز گردو به سه گونه P. vexans، P. deliense و P. aphanidermatium با ماﻳﻪ آلوده کننده آنها (در ﻣﺤﻴﻄ ورمی‌کولیت - عصاره دانه شاهدانه) در شراﻳﻄ گلخانه مطالعه شد. مقایسه درصد کلونیزاسیون طوقه، ریشه و درصد مرگ و میر نشان داد نهال‌های دو ماهه گردو ریز یاسوج به هر سه گونه حساس بودند، اما ریسه‎های گونهP. aphaidermatium  بیماری‌زاتر و مهاجم‌تر از دو گونه P. vexans و P. deliense بوده و با سرعت زیادی قادر به پیشروی و آلوده نمودن نهال‌های دو ماهه گردو ریز گردو در گلخانه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and pathogenicity of Pythium spp. isolated from walnut seedlings in Fars province nurseres

نویسندگان [English]

  • F. GHADERI 1
  • Z. BANIHASHEMI 2
چکیده [English]

To study the role of Pythiym species associated with walnut root and crown rot, diseased sampled were collected from Fars province’s nurseries. Pieces of infected root and crown of walnut were washed with tap water blotted dry and plated on CMA supplemented with delvocid (10ppm pimarcin), ampicillin (250ppm), rifampicin (10ppm) and PCNB (150ppm). 23 isolates recoverd from various parts of the Fars province, 8 isolates were identified as P. vexans that were isolated from crown and root in Roodbal, Zarghan, Lapoee and Abbarik and Bohrghan. 5 isolates were identified as P. deliense which were isolated from walnut crown nurseries of Bisto due bahman, Roodbal, Sado ou dah and Abbarik. 10 isolates were identified as P. aphanidermatium that were isolated from walnut crown and root in Bohrghan, Zarghan, Lapoee, Sado ou dah and Bisto due bahman. Pathogenicity test of the isolates was carried out on detached branches. In all cases P. aphanidermatium was more pathogenic and aggressive than P. deliense and P. vexans. The reaction of crown and root of 2-month-old Reez Yasouj cultivars to virulent isolates of P. aphanidermatium, P. deliense and P. vexans were evaluated under greenhouse conditions. The inocula were produced for several weeks on vermiculite supplemented with hemp seed extract and applied around each two month-old walnut seedling. Comparative percent dead seedlings and crown and root colonization showed that Reez Yasouj cultivar was infected with these pathogens but in all cases P. aphanidermatium was more pathogenic and aggressive than P. deliense and
P. vexans
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fars province
  • walnut nurseres
  • Pythium aphanidermatium
  • Pythium vexans
  • Pythium deliense