تأثیر حشره‌کش ایمیداکلوپراید روی درصد جوانه‌زنی کنیدیوم و رشد میسلیوم قارچ‌های Beauveria bassianaو Lecanicillium muscariumدر شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله: مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان

چکیده

حشره‌کش‌ها ممکن است تحت تأثیر ترکیبات شیمیایی، عوامل محیطی و آفت‌کش‌های زیستی روی قارچ‌های بیمارگر دارای تأثیرات مختلفی باشند. عدم توجه به این نکته می‌تواند مانعی برای توسعه قارچ‌ها در مزرعه و شیوع بیماری محسوب شود. در این بررسی سازگاری Beauveria bassiana و Lecanicillium muscariumبا غلظت‌های مختلف ایمیداکلوپراید بررسی شد. آزمایش اثر ایمیداکلوپراید در سه غلظت میانگین، نصف غلظت میانگین و دو برابر غلظت میانگین روی جوانه زنی کنیدیوم و رشد رویشی دو قارچ فوق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تکرار انجام شد. نتایج نشان داد ایمیداکلوپراید با L. muscarium سازگار نیست و در غلظت دو برابر میانگین سبب بازداری کامل از رشد آن شد. اما افزایش رشد روزانه میسلیوم در B. bassiana در شاهد تفاوت معنی‌داری با دو برابر غلظت میانگین نداشت، همچنین در غلظت دو برابر میانگین جوانه‌زنی کنیدیوم B. bassiana برعکس L. muscarium تحت تأثیر ایمیداکلوپراید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of imidacloprid on the germination of conidia and mycelial growth of Beauveria bassiana and Lecanicillium muscarium under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • N. MALEKAN 1
  • B. HATAMI 2
  • R. EBADI 1
  • A. R. AKHAVAN 1
چکیده [English]

In this research, compatibility of Beauveria bassiana and Lecanicillium muscarium with different concentrations of imidacloprid was investigated. Imidacloprid was employed in three different concentrations, mean concentration (MC), half MC and twice the MC and conidial germination and vegetative growth of both fungi were monitored. The study was conducted in Completely Randomized Design with 6 replications. The results showed that imidacloprid is not compatible with L. muscarium and it caused complete inhibition in fungal vegetative growth in 2MC while the average daily growth rate of B. bassiana was not significantly different from the control using this consentration. Likewise, germination of conidia at 2MC treatment was not affected with imidacloprid while in L. muscarium, rate of germinated conidia were reduced significantly compared with the control. Regarding lack of negative influence of imidacloprid on B. bassiana, combination of these two factors can be recommended in integrated pest management programs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauveria bassiana
  • Lecanicillium muscarium
  • Imidacloprid
  • mycelial growth
  • conidial germination