دموگرافی شب‌پره کوچک خرماBatrachedra amydraula (Lep.: Batrachedridae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: حشره شناسی کشاورزی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

2 موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

3 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده

جدول زندگی شب‌پره کوچک خرما Batrachedra amydraula Meyer (Lep.: Batrachedridae) در دمای C˚1±30، رطوبت نسبی 5 ±60 درصد و تاریکی کامل در شرایط آزمایشگاهی مطالعه شد. داده‌ها بر اساس جدول زندگی سنی- مرحله رشدی دو جنس، به منظور در نظر گرفتن هر دو جنس (نر و ماده) و رشد و نمو متغیر بین افراد و جنسیت تجزیه و تحلیل گردید. متوسط مدت رشد و نمو از تخم تا حشره کامل برای نر‌ها 61/1±91/51 روز و ماده‌ها 3/2± 3/53 روز بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، نرخ خالص تولید‌مثل (R0)، نرخ ناخالص تولید‌مثل (GRR) و مدت زمان یک نسل (T) به ترتیب، 039/0 (روز/1)، 0398/1 (روز/1)، 39/9 (نتاج)، 68/59 (نتاج) و 37/57 (روز) بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demography of Batrachedra amydraula (Lep.: Batrachedrridae) under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • SH. RAHMANI 1
  • A. MAROUF 2
  • A. ABOLHASSANI 3
  • M. AMIRMAAFI 3
چکیده [English]

The life table of Batrachedra amydraula Meyer (Lep.: Batrachedridae) was studied at 30±1˚C, 60±5% RH and 24 hrs darkness, in the laboratory. The raw data was analyzed based on the age-stage two-sex life table, in order to take both sexes and the variable developmental rate among individuals and between sexes into consideration. Mean development times of immature stages were 51.91±1.61 and 53.3±2.3 for males and females, respectively. The intrinsic rate of increase (rm), the finite rate of increase (λ), the net reproduction rate (R0), the growth reproduction rate (GRR) and the mean generation time (T) of B. amydraula were 0.039 d-1, 1.0398 d-1, 9.39 offspring, 59.68 offspring and 57.37 day respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Batrachedra amydraula
  • demography
  • Two-sex life table
  • biology